Kinesiska

2014 VT

Ni kan hitta alla dokument  och information från följande länk

https://sandbergskaskolankai.wordpress.com

 

2013 HT planering

kinesiska-klass-9

2013 VT

Vecka 18

Facit (kapitel 5)

övning 5 (sidan 89)

1.打 2.踢 3.听4.上5.玩6. 唱

1.dǎ 2. tī 3. tīng 4. shàng 5. wán 6. chàng

övning 7 (sidan 91)

1. 我喜欢唱歌。2. 我喜欢唱摇滚。3. 你喜欢阅读吗?4. 你喜欢读中文书吗?5. 马丁和安娜跑步。马丁和安娜跑马拉松。

1. wǒ xǐ huān chàng gē .2. wǒ xǐ huān chàng yáo gǔn .3. nǐ xǐ huān yuè dú ma ?4. nǐ xǐ huān dú zhōng wén shū ma ?

5. Mǎ dīng hé ān nà pǎo bù . Mǎ dīng hé ān nà pǎo mǎ lā sōng .

övning 14 (sidan 95)

1.没 2. 本 3. 文 4. 语 5. 会 6. 几 7. 种 , 和 8. 真 9. 说 10 再 11 一

1. méi 2. běn 3. wén 4. yǔ 5. huì 6. jǐ 7. zhǒng , hé 8. zhēn 9. shuō 10 zài 11 yī

övning 17 (sidan 96)

1. Är det rolig att springa? 2. Lilla Wang, tycker du om att läsa sig svenska?

3. Vilken ball tycker ni om att spela? 4. Kan hon Finska?

5.  Det går bra att vi sjunger tillsammans? 6. Du är verkligen bra för att du kan tre språk.

övning 18 (sidan 96)

1. 这是我爸爸的书。2. 老李经常跑步。3. 你喜欢打乒乓球吗?

4.我喜欢听中国摇滚音乐。 5. 瑞典语有很多难懂的词。

6. 唱歌很好玩。 7. 我想用你的足球。8. 你会用瑞典词典吗?

1. zhè shì wǒ bà bà de shū .2. lǎo lǐ jīng cháng pǎo bù .3. nǐ xǐ huān dǎ pīng pāng qiú ma ?

4. wǒ xǐ huān tīng zhōng guó yáo gǔn yīn lè . 5. ruì diǎn yǔ yǒu hěn duō nán dǒng de cí .

6. chàng gē hěn hǎo wán . 7. wǒ xiǎng yòng nǐ de zú qiú .8. nǐ huì yòng ruì diǎn cí diǎn ma ?

Vecka 7- 10

Facit  (kapitel 2 , 3 och 4)

Kapitel 4

övning 12 (sidan 76)

1. 三个男朋友

2. 两部手机

3. 十二本书

4. 三十二个学生

5. 八十八个中国朋友

övning 13 (sidan 77)

1. 这是我的弟弟

2. 那本书是我的

3. 这个医生是中国人

4. 这是安娜的电话号码

5. 这个电话号码是马丁的

övning 14 (sidan 79)

1. 你有几个哥哥?

2. 妈妈, 你多大了?

3. 王老师, 你有几个学生?

4. 你妹妹几岁?

övning 18 (sidan 80)

1. 吗  2. 个  3. 多 4. 岁  5. 再

övning 19 (sidan 80)

1. 她没有两本书。

2. 我有九本书。

3. 你有几个学生?

övning 21

1. Lilla vän, hur gammal är du ?

2. Jag är 7 år gammal.

3. Din storebror då? Hur gammal är han?

4. Du är mycket duktig.

övning 22

1. 他 最大的哥哥叫什么?

2. 她有连个妹妹。

3. 你的男朋友也十六岁?

4. 陈老师有二十二个学生。

5. 你爸爸多大了?

6. 这是一个手机还是一本书?

7. 他女朋友的电话号码是13587649057.

Kapitel 3

frågor till text 1 (sidan 53)

 1. 我老师的书。(wǒ lǎo shī de shū)
 2. 马丁是陈老师的学生。(mǎ dīng shì chén lǎo shī de xué shēng .)
 3. 不很多。
 4. 安娜。(ān nà )

frågor till text 2 (sidan 56)

 1. 白萍的爸爸叫白林山。(bái píng de bà bà jiào bái lín shān .)
 2. 她妈妈叫张文新。(tā mā mā jiào zhāng wén xīn .)
 3. 安娜是瑞典人。(ān nà shì ruì diǎn rén .)
 4. 安娜有男朋友。(ān nà yǒu nán péng yǒu)

övning 7 (sidan 61)

 1. 的 2. 的 3. tomt 4. tomt 5. tomt.

Övning 9 (sidan 62)

 1. 我没有书。
 2. 你不是瑞典人。
 3. 他不姓李。
 4. 中国人不少。
 5. 我也没有朋友。

Övning 10 (sidan 62)

 1. 你学瑞典语还是汉语?
 2. 你是中国人还是日本人?
 3. 你的书是这本还是那本?
 4. 瑞典热闹还是安静?
 5. 中国人多还是少?

Övning 15 (sidan 64)

 1. 她是你妈妈吗?
 2. 你是张老师吗?
 3. 他们都是中国人吗?
 4. 你说芬兰语还是瑞典语?
 5. 他是北京人还是上海人?

Övning 16 (sidan 64)

 1. tā叫什么míng zì?
 2. 她男péng yǒu好不好?
 3. 中国人shuō瑞典yǔ吗?
 4. 她们是瑞典人还是中国人?
 5. 那不是bà bà的书。

Övning 17 (sidan 64)

1. 问 , 吗

2.姓 (xìng), 叫, 什么

  1. 高兴(gāo xīng)
  2. 还是 (hái shì)

övning 18 (sidan 64)

 1. Vem är din lärare?
 2. Den här är min mamma och den där är min pappa.
 3. Hej!Är du schweizare?
 4. Är det din bok?
 5. Kommer hennes pojkvän Sverige eller Japan?

Övning 19 (sidan 64)

 1. 他叫什么?tā jiào shí me ?
 2. 你朋友也是瑞典人?nǐ péng yǒu yě shì ruì diǎn rén ?
 3. 这是我爸爸的书。zhè shì wǒ bà bà de shū .
 4. 你男朋友是瑞典人还是芬兰人?nǐ nán péng yǒu shì ruì diǎn rén hái shì fēn lán rén ?
 5. 这是你的书吗?zhè shì nǐ de shū ma ?

kapitel 2

övning 8 (sidan 46)

 1. 2. 很 3.是 4.很  5.tomma  6.

övning 9 (sidan 48)

1. 他是芬兰人吗?

2. 日本很大吗?

3. 陈老师是不是中国人?

4. 中国人多不多?

5.广州很冷吗?

6.上海人爱不爱热闹?

7.安娜漂不漂亮?

8. 青岛人是日本人吗?

Övning 12 (sidan 49)

1.

2.

3.

4.

5.

övning 15 (sidan 50)

1. Finns det många människor i Shanghai?

2. Ja, det finns många kineser.

3. Är Sverige livlig?

4. Sverige är inte särskilt mycket liv och rörelse. Sverige är ganska lugnt.

5. Älska svenskar att ta det lugnt?

6. Ja.

Övning 16 (sidan 50)

1. 中国人多不多?

2.芬兰比较小

3. 瑞典也大吗?

4. 中国是不是很漂亮?

5. 北京人也很讲礼貌!

Övning (sidan 50)

1. 瑞典大吗?

2. 不大, 瑞典不很大。芬兰也不大。中国大吗?

3. 大, 中国很大。中国人真的很多。

4. 中国人爱热闹吗?

5.

6. 上海有很多人吗?

7. 有/是, 上海有很多人。

8. 他们忙吗?

9.忙/是,他们很忙。

Kapitel 3

frågor till text 1 (sidan 53)

 1. 我老师的书。(wǒ lǎo shī de shū
 2. 马丁是陈老师的学生。(mǎ dīng shì chén lǎo shī de xué shēng .
 3. 不很多。
 4. 安娜。(ān nà

frågor till text 2 (sidan 56)

 1. 白萍的爸爸叫白林山。(bái píng de bà bà jiào bái lín shān .
 2. 她妈妈叫张文新。(tā mā mā jiào zhāng wén xīn .
 3. 安娜是瑞典人。(ān nà shì ruì diǎn rén .
 4. 安娜有男朋友。(ān nà yǒu nán péng yǒu

övning 7 (sidan 61)

 1. 2. 3. tomt 4. tomt 5. tomt.

Övning 9 (sidan 62)

 1. 我没有书。
 2. 你不是瑞典人。
 3. 他不姓李。
 4. 中国人不少。
 5. 我也没有朋友。

Övning 10 (sidan 62)

 1. 你学瑞典语还是汉语?
 2. 你是中国人还是日本人?
 3. 你的书是这本还是那本?
 4. 瑞典热闹还是安静?
 5. 中国人多还是少?

Övning 15 (sidan 64)

 1. 她是你妈妈吗?
 2. 你是张老师吗?
 3. 他们都是中国人吗?
 4. 你说芬兰语还是瑞典语?
 5. 他是北京人还是上海人?

Övning 16 (sidan 64)

 1. 叫什么míng zì
 2. 她男péng yǒu好不好?
 3. 中国人shuō瑞典吗?
 4. 她们是瑞典人还是中国人?
 5. 那不是bà bà的书。

Övning 17 (sidan 64)

1. 问 , 吗

2.姓 (xìng), 叫, 什么

  1. 高兴(gāo xīng
  2. 还是 (hái shì

övning 18 (sidan 64)

 1. Vem är din lärare?
 2. Den här är min mamma och den där är min pappa.
 3. Hej!Är du schweizare?
 4. Är det din bok?
 5. Kommer hennes pojkvän Sverige eller Japan?

Övning 19 (sidan 64)

 1. 他叫什么?tā jiào shí me
 2. 你朋友也是瑞典人?nǐ péng yǒu yě shì ruì diǎn rén
 3. 这是我爸爸的书。zhè shì wǒ bà bà de shū .
 4. 你男朋友是瑞典人还是芬兰人?nǐ nán péng yǒu shì ruì diǎn rén hái shì fēn lán rén
 5. 这是你的书吗?zhè shì nǐ de shū ma

Vecka 6

läxor:

1. skriv följande ord tio gången med rätt teckenordning

瑞 典 国 很 和 热 闹 州

2. lystna på julfil 8 som står på Kinesiska Kai elev share Mac ser.

torsdag:

förhör:

glosorna som står på sidan 39

Vecka 46

torsdag:

tolka verb som står på sidan 83 (glosor)

Mengingen:

nǐ xǐ huān tīng yīn lè ma ?

你喜欢听音乐吗?

Tycker du om att lyssna på musik?

provet  på  torsdag vecka 42

花  (blomma), 非(inte), 雾 (dimma), 夜 (natte, 半(hälfte)

来(komma), 去(gå)家 有 爸爸 父 巴 妈妈 女 马 妹妹 弟弟 哥哥 姐姐

手机多少 这那 哪本(sidan 67 , 69 glosor på mörk svarta färg)

uttryck:

alla som står i er anteckningsbok

dialog:

alla som står i er anteckningsbok

övning 14,  16 (sidan 79), övning 17, 18 , 20, 21 och 22 (sidan 80)

dialog:

Hälsa

Fråga vilket land B kommer ifrån

fråga var B bor

Fråga om B kan tala kinesiska

Fråga datum

Fråga om B tycker om engelska (kinesiska, matte och annat)

Fråga vad B heter

fråga om b är kalt, hungrig, trött, upptagen

V.40 kinesiska läxor

förhör på torsdag (vecka 40)

jiāng (ingefära)姜

yán(salt )  盐

yóu(olja) 油

ròu xiàn(köttfärs)  肉馅

cōng (grässlök)葱

xiāng gū (torkade svamp)香菇

bái cài (kinas kål) 白菜

cù (vinäger)醋

jiàng yóu (sojasås )酱油

miàn fěn(vetemjöl)面粉

dàn (ägg)蛋

dialog

nǐ zài gàn shí me ?

你  在干什么?

Vad gör du nu?

wǒ zài zuò jiǎo zǐ

我  在  做     饺 子

Jag laggar jiaozi.

V.40

Söndag – vara färdig med JOJO-projektet, både en presentation och text

V. 39  kinesiskaläxor

1. Sjunga följande sång

huā fēi huā , wù fēi wù

花   非   花, 雾 非   雾,

blommor är inte blommor, dimmor är inte dimmor

yè bàn lá, tiān míng qù

夜 半  来,天   明      去

Någonting kommer på natten, som lämnar tidigt på morgonen

lái rú chūn mèng bù duō shí ?

来  如  春       梦      不 多   时?

Den kommer som en  söt dröm, men så kort tid

qù sì cháo yún wú mì chǔ .

去 似   朝   云    无     觅 处。

och den lämnar som en moln i himmeln på morgonen som man inte kan hitta

2. kinesiska tecken (förhör på tisdag)

花  (blomma), 非(inte), 雾 (dimma), 夜 (natte, 半(hälfte)

来(komma), 去(gå)

3. kolla Bai Juyi på google, som är författaren av dikten- Hua fei hua

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bai_Juyi

miǎn fèi
tai biàn yí le
tai guì le
hǎo bā
zhè duō shǎo qián ?

V.38 läxor

förhör l på tisdag

家 有 爸爸 父 巴 妈妈 女 马 妹妹 弟弟 哥哥 姐姐

句子(meningarna)

nǐ jiā yǒu jǐ gè rén ?

你 家 有  几 个 人?

wǒ jiā yǒu sì gè rén

我  家  有  四 个 人。

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: